Се додаде во кошничката
Планови за гаранција на UCare
Basic Plan
ОсновниПЛАН
Plus Plan
ПлусПЛАН
Platinum Plan
ПлатинаПЛАН

Продолжена гаранција до 3 години

Available
Available
Available

Бесплатна поправка под продолжена гаранција

Available
Available
Available

Покриеност со меѓународна гаранција (1 година)

Not Available
Available
Available

Гаранција за случајна штета

Not Available
Available
Available

25% надоместоци за поправка (по инцидент) под гаранција за случајна штета. Важат У&О*

Not Available
Available
Available

Оштетување од истурање

Not Available
Not Available
Available

Заштита од оган

Not Available
Not Available
Available
Услови и одредби
Гаранцијата според UBUY нема да го покрие следново:

Уредот е поправен во неовластени сервисни центри освен ако не се одобрени од UBUY.

Штетата настанала од намерно кршење.

Повеќекратни сомнителни оштетувања на исти или различни страни на производот.

Свиткување или вдлабнатини во телото на уредот или кое било друго козметичко оштетување.

Повеќекратни или комбинирани оштетувања како што се кршење и истурање течности во исто време и целосно потопување во течности.

Дефекти кои произлегуваат од неправилно користење, намерно невнимавање, неисправни поставки, неправилно инсталирање и употреба на несоодветни додатоци.

Сериските броеви беа променети, манипулирани или целосно или делумно отстранети или етикетата беше отстранета.

Додатоци што го придружуваат производот.

Рутинско одржување и чистење.

Оштетување на податоци/опрема/софтвер поради вирусна инфекција или слично.

Неуспешно заштитување на вашите апарати од наезда на штетници и глодари итн.

Потрошните делови како филтри во прочистувач на вода или кујнски оџак, кои се дизајнирани да траат одреден животен век и потоа да се заменат од потрошувачот, не се покриени.

Испорака и царина ако ви се испраќа замена.

Секоја штета предизвикана од неодобрени модификации на спецификациите на производителот, вклучително и неуспехот да се следат упатствата на производителот.

Гаранцијата нема да биде пренослива.

Гаранцијата нема да го покрие враќањето на податоците на кој било производ што има начин за дигитално складирање податоци на уредот.

UBUY може да ја откаже гаранцијата за артикал и да ја врати сумата од гаранцијата ако смета дека предметот не е подобен за гаранција.

Terms and Condition
Како да побарате гаранција
За да ја активирате гаранцијата, одете на вашите нарачки во сметката и кликнете на „ активирај гаранција“ за соодветниот производ. Ве молиме земете ги предвид следните точки за гаранција:
1

Во случај на дефект или оштетување на производот, клиентот мора да го однесе производот во сервисниот центар на производителот или во овластен сервисен центар со оригиналната фактура за купување на производот. Во случај сервисниот центар да наплати за поправка, тогаш клиентот треба да испрати овластена фактура за истото до UBUY за поврат на средствата со пополнување на барањето за гаранција преку неговата сметка

2

Во случај на оштетени делови, клиентот треба да ја контактира UBUY, доколку деловите се достапни тогаш UBUY ќе ги испрати до клиентот и клиентот ќе треба да плати за испорака и царина. Ако не се достапни, тогаш клиентот може да го набави предметот од своја страна и UBUY ќе ги врати средствата потрошени за деловите на производот (средствата за испорака+ царината нема да бидат вратени)

3

Во случај артиклот да не е воопшто функционален и да не може да се поправи, тогаш UBUY ќе испрати замена за клиентот (по примена на амортизација*), клиентите ќе треба да платат трошоци за испорака и царина. Ако замената не е достапна, UBUY ќе ги врати трошоците за производот (по примена на Амортизација*)

4

Во случај на рекламација за пожар, следните документи мора да се достават до овластениот сервисен центар или UBUY:

  • Уредот треба да биде присутен и да се даде на UBUY во која било состојба.
  • Штетите се покриваат само во случај на надворешен случаенпожар.
  • Копија од купопродажната фактура на име на клиентот. Копија од лична карта на клиентот.
  • Копија од извештајот на противпожарната служба потпишана и уредно заверена со печат.
5

Амортизацијата ќе се применува на годишна основа и ќе биде како што следува

  • 1-ва година - 10% од вредноста на производот
  • 2-та година - 20% од вредноста на производот
  • 3-та година - 30% од вредноста на производот